Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A VILLÁM-LÁSS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1162 Budapest, Árpádföldi tér 10.) a www.srstore.hu honlapon nyújtott szolgáltatásai során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

A honlap szolgálatatásait igénybe vevő felhasználó személyes adatait a VILLÁM-LÁSS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VILLÁM-LÁSS Kft.) kezeli. A VILLÁM-LÁSS Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://srstore.hu/adatvedelem/

A VILLÁM-LÁSS Kft. fenntartja magának a jogot a honlapján elhelyezett adatkezelési tájékoztató megváltoztatására. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR – általános adatvédelmi rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.)

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az érintett hozzájárulása (6. cikk (1) bekezdés a) pont), az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése,
 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul,
 • ahhoz, hogy rendelését teljesíteni tudjuk, köteles a személyes adatokat megadni,
 • a számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

1.1. Adatkezelő adatai:

VILLÁM-LÁSS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely1162 Budapest, Árpádföldi tér 10.
Cégjegyzékszám01-09-718715
Adószám13100313-2-42
E-mailinfo@villam-lass.hu
info@srstore.hu
Telefon+36 20 398 7040
Honlapwww.srstore.hu

2. Az adatvédelem alapfogalmai

2.1. Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.3. Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is.

2.6. Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.7. Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.8 Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9. Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

2.10. Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.12. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

2.15. Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Adatvédelmi alapelvek

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Az adatok felvételének és annak kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Az adatkezelő köteles a személyes adatokat ésszerű biztonsági intézkedésekkel védeni az olyan kockázati tényezőkkel szemben, mint az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése.

4. A személyes adatok köre

4.1 A regisztrációhoz/rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név / Cégnév: az ügyfél neve
 • Adószám: a számla kiállításához szükséges
 • Telefonszám: a VILLÁM-LÁSS Kft. és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
 • E-mail cím: a VILLÁM-LÁSS Kft. és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
 • Számlázási cím: a számla kiállításához szükséges
 • Szállítási cím: a kiszállításhoz szükséges
 • IP-cím: a rendszer működéséhez szükséges

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

4.1.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@villam-lass.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.1.4. Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 3. A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 4. Az érintettek köre: a házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhoz szállítás lebonyolításáig tart.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Online fizetés, átutalás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online fizetés, átutalás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  OTP Bank Nyrt.
  1051 Budapest, Nádor u. 16.
  pénzügyi szolgáltatási tevékenység
   
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, bankszámlaszám
 4. Az érintettek köre: az online vásárlást, átutalásos fizetést kérő valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  SILICIUM Számítástechnikai Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.
  1132 Budapest, Váci út 46/B. 1/1.
  tárhely-szolgáltatás
   
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hírlevél küldő szolgáltatás  

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: címzettek kezelése, hírlevél küldése
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
  Georgia
  675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
  Atlanta, Georgia 30308
  Hírlevél küldés
   
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, email cím
 4. Az érintettek köre: a weboldalon hírlevélre feliratkozók
 5. Az adatkezelés célja: a szolgáltatásra feliratkozókat e-mail útján értesíteni a weboldalt érintő változásokról, akciókról.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulás a info@villam-lass.hu email címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.
 7. hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.

4.2 A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Azzal, hogy meglátogatja a VILLÁM-LÁSS Kft. honlapját, vagy ennek valamelyik aloldalát (www.srstore.hu), és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználó.

A VILLÁM-LÁSS Kft. egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával a felhasználói szokások anonim módon történő elemzésére terjednek ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, a látogatás időpontja és időtartama, a felkeresett oldalak, a böngésző típusa, az operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak a www.srstore.hu honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel. Amennyiben a cookie-k (sütik) használatához nem járul hozzá, weboldalunk (www.srstore.hu) termék keresési, megjelenítési és megrendelési rendszere működésképtelenné válhat az Ön készülékén.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a www.srstore.hu kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, az „Elfogadom” gombra kattintva hagyhatja jóvá.

4.2.3 Az adatkezelés időtartama

Az srstore.hu weboldalon található sütik (cookie) élettartamával kapcsolatban részletesebb információt a https://srstore.hu/suti-tajekoztato/ oldalon találhat.

4.2.4 Az látogató cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga

A látogató böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésre.

4.3 Hírlevél

A VILLÁM-LÁSS Kft.-től igényelheti a legfrissebb elérhető termékekről a tájékoztatást, értesítést kaphat az aktuális akciós termékekről, továbbá a weblap üzemeltetéssel kapcsolatos változásokról.

A VILLÁM-LÁSS Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Ön korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további reklámajánlatokkal nem keressük meg Önt. Ön a hírlevélről bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név / cégnév
E-mail cím: erre továbbítjuk Önnek az aktuális híreket.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.

4.3.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat az Ön visszavonásáig őrzi meg. Postai úton a 1162 Budapest, Árpádföldi tér 10. címen, e-mail útján az info@villam-lass.hu e-mail címen is kérheti személyes adatainak törlését.

4.3.4 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

5. Adatbiztonsági intézkedések

A VILLÁM-LÁSS Kft. az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a VILLÁM-LÁSS Kft. tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a VILLÁM-LÁSS Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a VILLÁM-LÁSS Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A VILLÁM-LÁSS Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 A törléshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a VILLÁM-LÁSS Kft.-től a személyes adatainak a törlését. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

6.4 A zároláshoz való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hatóság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a VILLÁM-LÁSS Kft. jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a VILLÁM-LÁSS Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a VILLÁM-LÁSS Kft. tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a VILLÁM-LÁSS Kft. a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a VILLÁM-LÁSS Kft. a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a VILLÁM-LÁSS Kft.-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

7.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a VILLÁM-LÁSS Kft. ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A VILLÁM-LÁSS Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.2 Jogorvoslati lehetőség, panasz

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím1530 Budapest, Pf. 5
Telefon+36 1 391 1400
Telefax+36 1 391 1410
E-mailugyfelszolgalat@naih.hu
Honlaphttp://www.naih.hu